Zverejňovanie

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Centrum vied o umení SAV, v. v. i. povinné zverejňovať informácie uvedené v § 3  ods. 2 a § 5 ods. 1 citovaného zákona o slobodnom prístupe k informáciám na svojom webovom sídle.

V zmysle citovaného zákona uverejňuje Centrum vied o umení SAV, v. v. i. tieto informácie: zmluvy, faktúry a objednávky (ďalšie informácie na žiadosť). Sumy uvedené na menovaných dokumentoch sú uvádzané v eurách s DPH.