ARC of SAS Boards

     Management board                                          e-mail:
 • prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. – predseda              dejugera@savba.sk
 • Mgr. Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD.                dejubaba@savba.sk
 • PhDr. Marta Herucová, Ph.D.                                    dejumaha@savba.sk
 • doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.                                  janadudkova@gmail.com
 • doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.                           karol.misovic@savba.sk
 • doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.                                  matway77@gmail.com
 • Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.                                   dejubipo@savba.sk
     Scientific board
 • prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – predseda        milos.mistrik@savba.sk
 • doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD. – podpredseda      daniel.grun@savba.sk
 • doc. PhDr. Ondřej Jakubec, PhD.                             jakubec@mail.muni.cz
 • doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.                              elena.knopova@savba.sk
 • JUDr. Katarína Valová, PhD.                               
     Supervisory board
 • Mgr. Róbert Karul, PhD. – predseda                      karul@up.upsav.sk
 • prof. Ing. Peter Markovič, PhD.                                peter.markovic@euba.sk
 • JUDr. Glória Gajdošová                                                gajdos@saske.sk

Zástupcovia CVU SAV, v.v.i. v Sneme SAV
Zamestnaneckí dôverníci CVU SAV, v.v.i.
 • Mgr. Veronika Kucharská, PhD.                              dejuveku@savba.sk
 • Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.                               kadfmimo@savba.sk