Zmluvy

Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmysle nariadení vlády SR, ktorými sa stanovujú podrobnosti o ich zverejňovaní.

Centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk