O nás

Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, vzniklo v roku 2018 zlúčením Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a Ústavu dejín umenia SAV.                                                                CVU SAV, v.v.i. vykonáva základný a aplikovaný výskum v oblasti dejín    a teórie umenia (divadlo, film, výtvarné umenie a architektúra) a umeleckej kultúry.

Generálny riaditeľ CVU SAV, v.v.i.:                                                     prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
org. zložka Ústav divadelnej a filmovej vedy, CVU SAV, v.v.i.                          Riaditeľka:  doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.

Vedeckí pracovníci

Mgr. Dáša Čiripová, PhD.                                                                                                                                     doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.                                                                                                                         doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.                                                                                                                   prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.                                                                                                                        doc. Mgr. art. Karol Mišovic,PhD.                                                                                                                          Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.                                                                                                                           doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.                                                                                                                        PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.                                                                                                                       Mgr. Zuzana Timčíková, PhD.

Doktorandi

MgA. Martin Hodoň                                                                                                                                             Mgr. Milan Hrbek                                                                                                                                                   Mgr. Klára Madunická

Odborní pracovníci

PhDr. Katarína Ducárová                                                                                                                                Sylvia Ševčíková


org. zložka Ústav dejín umenia, CVU SAV, v.v.i.                                                 Riaditeľ:  prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Vedeckí pracovníci

prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.                                                                                                                             Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D.                                                                                                                           doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DSc.                                                                                                                      prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.                                                                                                                              doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.                                                                                                                          PhDr. Marta Herucová, Ph.D.                                                                                                                         Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD.                                                                                                     Mgr. Veronika Kucharská, PhD.                                                                                                                      Mgr. Peter Megyeši, PhD.                                                                                                                                    Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.                                                                                                                         prof. PhDr. Marián Zervan, CSc.

Doktorandi

Mgr. Adrián Kobetič                                                                                                                                             Mgr. Adam Korcsmáros                                                                                                                                       Mgr. Katarína Orviská

Odborní pracovníci

RNDr. Eva Fiedlerová                                                                                                                                          Mgr. Matej Orság                                                                                                                                                 Zuzana Švecová                                                                                                                                                 Adriana Tomeková

Ostatní pracovníci

Dáša Tomeková