O nás

Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, vzniklo v roku 2018 zlúčením Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a Ústavu dejín umenia SAV.  CVU SAV, v.v.i. vykonáva základný a aplikovaný výskum v oblasti dejín    a teórie umenia (divadlo, film, výtvarné umenie a architektúra) a umeleckej kultúry.

Profil verejného obstarávateľa


Riaditeľ CVU SAV, v.v.i.

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.


 

org. zložka Ústav divadelnej a filmovej vedy, CVU SAV, v.v.i.                         

Vedúca org. zložky:  doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.

Vedeckí pracovníci

doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.                                                                                                                         doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.                                                                                                                   prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.                                                                                                                        doc. Mgr. art. Karol Mišovic,PhD.                                                                                                                       Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.                                                                                                                          doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.                                                                                                                        PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.                                                                                                                       Mgr. Zuzana Timčíková, PhD.

Doktorandi

Mgr. Klára Madunická

Odborní pracovníci

PhDr. Katarína Ducárová                                                                                                                                Sylvia Ševčíková


org. zložka Ústav dejín umenia, CVU SAV, v.v.i.                                                

Vedúca org. zložky:  Mgr. Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD. (poverená vedením)

Vedeckí pracovníci

Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D.                                                                                                                           doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DSc.                                                                                                                      prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.                                                                                                                              doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.                                                                                                                          PhDr. Marta Herucová, Ph.D.                                                                                                                         Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD.                                                                                                     Mgr. Veronika Kucharská, PhD.                                                                                                                      doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD.          

Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.     

prof. PhDr. Marián Zervan, CSc.

Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

Doktorandi

Odborní pracovníci

RNDr. Eva Fiedlerová                                                                                                                                         Mgr. Matej Orság                                                                                                                                               Zuzana Švecová                                                                                                                                                 Adriana Tomeková

Ostatní pracovníci

Dáša Tomeková